CONTACT

No records found.Information             :   uluslararasistemeskongresi@gmail.com
    :   bekir58bekir@gmail.com
             
 
General Coordinator        : Asst. Prof. Bekir YILDIRIM  --> (+90) 553 622 21 16
     : Asst. Prof. Kenan YILDIRIM --> (+90) 533 344 74 78
Res. Asst.      : Res. Asst. Emine ŞAHİN   --> (+90) 535 382 73 92

Address: Muş Alparslan University Culture and Congress Center. Güzeltepe / MUŞ